OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při nákupu zboží v internetovém obchodu provozovaném na webové adrese http://www.bistroprotiproudu.cz/e-shop/ (dále jen „internetový obchod“).

Prodávajícím je David Konečný, IČO: 63641356, DIČ: CZ6911043106, místem podnikání Matějská 1825/23, 160 00 Praha 6, evidovaný v Živnostenském rejstříku MPO ČR u Městské části Praha 6. Prodávající je zároveň provozovatelem internetového obchodu.

Kupujícím je osoba, která zboží v internetovém obchodě kupuje. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží spotřebitelem. Práva a povinnosti vznikající při uzavření smlouvy mezi podnikateli nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami a v dalším se na jejich úpravu použije zákon č. 89/2012, občanský zákoník.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatelem.

V dalším textu se za kupujícího považuje pouze spotřebitel, nikoliv podnikatel.

 

II. Kupní smlouva

Prezentace zboží na internetovém obchodu je pouze informativního charakteru. Prodávající se nezavazuje touto prezentací k uzavření kupní smlouvy bez dalšího. Prodávající si vyhrazuje neuzavřít kupní smlouvu zejména z důvodů vyčerpání zásob nebo v případě ztráty schopnosti plnit.

Kupujícímu je dána možnost vybrat si v internetovém obchodě zboží a prostřednictvím objednávkového formuláře si vybrané zboží objednat. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení přijetí objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující si může v internetovém obchodě vybrat zboží tím způsobem, že ho vloží do virtuálního košíku. Objednání zboží v internetovém obchodu je možné prostřednictvím formuláře, který se nachází na webových stránkách internetového obchodu. Ve formuláři kupující určí množství zboží, které si chce objednat. Dále je na kupujícím, jaký způsob doručení zvolí. Kupujícímu je dána možnost osobního odběru zboží, nebo doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Kupujícímu je umožněnu před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit údaje, které zaznamenal do objednávkového formuláře. Objednávka se stane závaznou okamžikem potvrzení tlačítka „Objednat“. Po odeslání objednávky již nelze zadané údaje měnit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Kupující je povinen uvádět v objednávkovém formuláři pouze správné a pravdivé údaje.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Vzniklé náklady si hradí kupující sám (např. náklady na internetové připojení, telefonní hovory).

 

III. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující věc převzal,

– má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Práva z vadného plnění může kupující uplatnit písemně na adrese prodávajícího uvedené v úvodních ustanoveních obchodních podmínek nebo v elektronické podobě na adrese eshop.bistroprotiproudu@gmail.com. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen doručit zboží na adresu prodávajícího.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jestliže bylo zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. věnování vepsané autorkou díla do publikace).

Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě.

Odstoupení od kupní smlouvy lze odeslat e-mailem na elektronickou adresu eshop.bistroprotiproudu@gmail.com nebo v písemné podobě na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář poskytovaný prodávajícím. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto podmínek a lze ho také získat na webových stránkách internetového obchodu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy ponese dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Formulář odstoupení od smlouvy

 

V. Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace kupní smlouvy.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, včetně práva na jejich opravu. Kupující může požádat o odstranění osobních údajů z databáze prodávajícího, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět.

Prodávající se zavazuje zabezpečit osobní údaje a nepředávat je třetím osobám, s výjimkou jejich předání dopravci, a to pouze za účelem doručení zboží kupujícímu.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Uzavřená kupní smlouva bude prodávajícím archivována v elektronické podobě a nebude kupujícímu zpřístupněna.

Stížnosti v rámci mimosoudního vyřizování lze zaslat na e-mailovou adresu eshop.bistroprotiproudu@gmail.com nebo v písemné podobě na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v úvodních ustanoveních těchto obchodních podmínek.

Dozorovými orgány nad plněním povinností prodávajícího při provozování internetového obchodu jsou zejména Česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a Úřad na ochranu osobních údajů.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Prodávající není vázán kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2020.